Zeszyty naukowe
Autor: Jerzy Gwizdała 95
Strony: 95-108
pdfpełen tekst

Streszczenie
W wielu krajach gospodarki rynkowej wykształciły się nowe rodzaje współpracy podmiotów publicznych z podmiotami prywatnymi w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Państwami europejskimi, które zapoczątkowały realizację koncepcji partnerstwa jest Francja i Wielka Brytania. Rynek PPP w Unii Europejskiej już istnieje i będzie nadal się rozwijał poprzez realizację nowych projektów. UE powinna podejść do rozwoju PPP bardzije kompleksowo, ze szczególnym zwróceniem uwagi na struktury oraz łączenie funduszy prywatnych z grantami unijnymi. Ważne jest więc odniesienie się przez UE do całego obszaru PPP i jego rozwoju w sposób aktywny. Z uwagi na znaczenie PPP w nowej Europie, ważne jest, aby działo się to z pozycji wiedzy i zrozumienia. Z doświadczeń Wielkiej Brytanii i Holandii wynika, że jeśli przedsięwzięcia Partnerstwa wdroży się poprawnie, to można osiągnąć oszczędności na poziomie około 15%.

Słowa kluczowe: partnerstwo, podmiot publiczny, fundusze prywatne, granty unijne, koncepcja, finansowanie projektu, sektor prywatny.

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF GROWING BUDGETARY DEFICIT IN THE EUROPEAN UNION

Summary
In many market economy countries new types of cooperation between public and private entities were formed within the framework of public private partnership. The European countries which initiated realization of the conception were France and Great Britain. PPP market has been already ex-isting in the European Union and it will still develop through the new pro-jects accomplishment. The EU should approach PPP development more comprehensively, paying attention especially towards the structure and com-bining private funds with Union’s grants. Therefore, it is essential for EU to treat the PPP area and its development actively. In consideration of PPP importance in the new Europe, it is vital to do this thoughtfully and with under-standing. The Great Britain and Netherlands experiences show that if public-private partnership is implemented properly, then savings on the level of 15% may be achieved.

Keywords: partnership, public entitiy, private funds, EU grants, concept, project financing, private sector.