Zeszyty naukowe
Autor: Jarosław Hermaszewski 109
Strony: 109-120
pdfpełen tekst


Streszczenie
Podejmowanie decyzji finansowych w samorządach terytorialnych jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Z pewnością, wyznaczona koncepcja rozwoju samorządu terytorialnego oraz jasna i spójna strategia, sprzyjają podejmowaniu trudnych decyzji finansowych, których efektem może być realizacja ważnych przedsięwzięć inwestycyjnych.
Zaprezentowany materiał jest empirycznym ujęciem decyzji finansowych podejmowanych w samorządzie sławskim. Wszystkie decyzje, zarówno te o wyborze kierunków rozwoju, jak i te, o konieczności zadłużania gminy, mają swoje uzasadnienie w realizacji spójnej polityki rozwojowej gminy. Na przykładzie Sławy zostało wykazane, że tworząc strategię zrównoważonego rozwoju gminy oraz będąc zdeterminowanym do jej zrealizowania, można osiągnąć pożądany efekt.

Słowa kluczowe: strategia zrównoważonego rozwoju, decyzje finansowe, zarządzanie publiczne.

FINANCIAL DECISIONS AND THEIR IMPORTANCE IN THE IMPLEMENTATION OF MUNICIPAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGIES

Summary
Financial decision-making in local government and regional authorities is conditional on many factors. Certainly, the concept of the development of local government and a clear and coherent strategy, conducive to making difficult financial decisions, which may result in the implementation of major investment projects.
The presented material is an empirical recognition of financial decisions taken in local government in Sława. All decisions, whether of the choice of directions of development, as well as those having municipal debt, are justified in implementation of a coherent development policy community . For example Sława has been demonstrated that creating a sustainable development strategy for the municipality and being determined to achieve it, you can achieve the desired effect.

Keywords: sustainable development strategy, financial decisions, public management.