Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Jaremko 121
Strony: 121-134
pdfpełen tekst

Streszczenie
Od 2011 roku jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do sporządzania wieloletniej prognozy finansowej. Celem opracowania jest przedstawienie czynników kształtujących dochody budżetowe, które mogłyby zostać wykorzystane w procesie tworzenia tego dokumentu, gdyż odpowiednia analiza ich struktury i dynamiki pozwoli samorządom na wydłużenie horyzontu planowania w sferze finansów.
Jako punkt wyjścia przyjęto ustawową definicję jednostki samorządu te-rytorialnego, a w związku z tym wyodrębnione zostały dwie grupy determinant dochodów budżetowych – związanych z mieszkańcami danej jednostki samorządu terytorialnego oraz jej terytorium. Mają one jednostkowy charakter, odrębny dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, a równocześnie odzwierciedlają ogólną sytuację makroekonomiczną.

Słowa kluczowe: wieloletnia prognoza finansowa, finanse samorządu terytorialnego, dochody budżetowe.

CONTRIBUTION TO THE LONG-TERM FINANCIAL PROGNOSIS

Summary
Since 2011 local government units are bound to set out long-term financial prognosis. The purpose of this paper is to suggest a list of factors con-tributing to local budget revenues. Analysis of these factors’ structure and dynamics could be effective in long-term financial planning and so in con-structing the prognosis.
Two groups of determinants have been composed – citizens and territory of local government units, as these are included in the legal description of local government.
These factors are unique and specific for every local government units, but at the same time they respond to general economic situation.

Keywords: long-term financial prognosis, local government finance, budget revenues.