Zeszyty naukowe
Autor: Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz 161
Strony: 161-174
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie sposobu oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej. Ten sposób oceny umożliwia właściwe rozpoznanie procesów i zjawisk kształtujących dochody i wydatki budżetowe. Analiza wskaźnikowa jest narzędziem wspomagającym zarządzanie w przedsiębiorstwie, i tak jest też w jednostkach samorządu terytorialnego, jej wykorzystanie ma wspomóc podejmowanie decyzji wykonawczych, planować, a następnie wiarygodnie pozyskiwać oraz racjonalnie wydatkować środki pieniężne. Ocena powiatu choszczeńskiego w latach 2003-2011 informuje, że jednostkę charakteryzuje płynność finansowa, odpowiedni poziom zadłużenia, rosnąca i niska samodzielność finansowa, oraz rosnąca efektywność inwestycji. W przyszłości powiat powinien nadal inwestować aby zwiększyć atrakcyjność regionu w celu przyciągnięcia inwestorów.

Słowa kluczowe: analiza wskaźnikowa, wskaźniki płynności finansowej, wskaźniki samodzielności finansowej, wskaźnik zadłużenia, wskaźnik atrakcyjności inwestowania, jednostka samorządu terytorialnego.

ASSESSMENT OF FINANCIAL CONDITION LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL INDICATORS USING THE EXAMPLE OF DISTRICT CHOSZCZEŃSKIEGO

Summary
This article presents a method for assessing the financial position of local government units using ratio analysis. Assessing the financial position of local government units can use ratio analysis to identify appropriate processes and phenomena that shape the budget revenue and expenditure. Ratio analysis is a tool for better management, and so is also in local government units, its use is to support executive decision-making, planning, and then obtain a reliable and reasonably spend cash. Score county choszczeńskiego indicates that this unit is characterized by liquidity, the appropriate level of debt, increasing financial independence, while the very low efficiency of investment. The future of this county is not good, should be mobilized to intensify efforts to attract investors to the county.

Keywords: ratio analysis, liquidity ratios, indicators of financial autonomy, the debt ratio, an indicator of investment attractiveness, the unit of local government.