Zeszyty naukowe
Autor: Andrzej Niemiec 175
Strony: 175-188
pdfpełen tekst

Streszczenie
Specjalny charakter powiatów reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Według niej - przez powiat należy rozumieć lokalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Taka definicja powiatu jasno określa przedmiot analizy tego rodzaju jednostki samorządu terytorialnego. Powiat to nie jego dochody, wydatki, zobowiązania i należności, co zazwyczaj jest fetyszem i przedmiotem dociekliwych analiz niedoświadczonego analityka. Powiat powinien być rozumiany raczej w kategorii społeczności lokalnej zamieszkujących terytorium. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na kontekst lokalny analizy dochodów ze szczególnym uwzględnieniem dochodów własnych powiatów województwa zachodniopomorskiego. W opinii autora - brak odniesienia analiz (również finansowych) do samej społeczności lokalnej jest błędem.

Słowa kluczowe: dochody własne, dochody powiatów, zachodniopomorskie.

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE OWN REVENUES AND THE PHENOMENA OF SOCIAL DISTRICTS IN WEST POMERA-NIAN VOIVODESHIP

Summary
The special nature of the district is governed by the law of The Local Government from 5 June 1998. By this, district should be considered as local community self government and the relevant territory. This definition clearly identifies the subject of analysis in the unit of local self-government. The County is not the revenue, expenses, liabilities and receivables, which is usually fetish of irresistible analyst. The County should be understood, rather, in the local community on the territory. Purpose of the article is to focus attention on the local context of revenue analysis with particular regard to own revenues. In the opinion of the author - no reference analyses (also financial) to the local community is an error.

Keywords: own revenues, district revenues, West Pomeranian Voivodeship.