Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Peter-Bombik, Paweł Chałupczak 189
Strony: 189-199
pdfpełen tekst

Streszczenie
Samorząd terytorialny jako jedna z najważniejszych instytucji państwa demokratycznego realizuje znaczącą część zadań publicznych. Warunkiem właściwej realizacji tych zadań jest przede wszystkim wyposażenie jednostek samorządu w odpowiednie zasoby finansowe. Ze względu na ograniczoność środków pojawia się – zwłaszcza w kontekście ciągłego rozwoju i zwiększania własnej konkurencyjności – dążenie do pozyskania nowych, wydajnych źródeł i form finansowania. Jedną z takich form stanowi coraz popularniejsza w dzisiejszych czasach współpraca z innymi podmiotami (publicznymi, prywatnymi, społecznymi). Niniejsze opracowanie poświęcone jest współdziałaniu sek-tora publicznego i prywatnego. Opiera się ono na szeroko rozumianym part-nerstwie publiczno-prywatnym, którego istotnymi wyznacznikami są takie elementy jak realizacja zadań typowych dla sektora publicznego, długotermi-nowość, podział ryzyka, jak również korzyści osiągane przez wszystkich partnerów.

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, partnerstwo publiczno-prywatne

THE FORMULA OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN PERFORMING PUBLIC TASKS IN CRACOW

Summary
Local government is one of the most important institutions in the democratic countries realising many administrative tasks and objectives. Perform-ing public tasks needs a lot of money, but problem concern opportunities implementation of public tasks and their financing. Thats why local authorithies try to incorporate non-state actors in the system functioning municipal or county on the basis of equal partnership. A very popular way of involving non-state organisations into performing public tasks is the growing develop-ment of mutual relations between public administration and non-government organistaions. This paper contains tips and opinions about the appropriate local governments co-own programs that take into account the specific ele-ments of public-private cooperation with other organisations functioning in their area (such as the identification of specific social problems, performing public tasks, long-lasting perspectives of cooperation, distribution of risk, benefits achieved by partners).

Keywords: self-government, Public Private Partnership.