Zeszyty naukowe
Autor: Elżbieta Weiss, Anna Suchodolska, Marek Storoška 287
Strony: 287-296
pdfpełen tekst

Streszczenie
Rosnąca rola samorządów terytorialnych sprzyja rozwojowi nie tylko różnych form współpracy między nimi. Należy zaznaczyć, iż wzrasta istota roli samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Lokalny samorząd terytorialny: gminny, miejski, powiatowy, jest odpowiedzialny za realizację zadań związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb określonej wspólnoty, których bezpośrednim adresatem (konsumentem) jest mieszkaniec tej wspólnoty Stąd władze samorządu terytorialnego mogą skutecznie wspierać rozwój gospodarki starając się stworzyć korzystne warunki dla tego sektora. Stymulowanie lokalnego rozwoju gospodarczego przez działania administracji samorządowej różnych szczebli jest jak najbardziej zasadne.
Wynika to z oczywistego faktu, że żadne przedsiębiorstwo nie funkcjonuje w próżni, ale w określonej przestrzeni fizycznej, społecznej oraz w określonym otoczeniu prawnym. Jakkolwiek prywatne przedsiębiorstwa samodzielnie decydują o swoich sprawach, to jednak możliwości ich funkcjonowania uzależnione są od wielu czynników kształtowanych przez organy administracji samorządowej. Należy się spodziewać, że wraz z upływem czasu będą wykształcały się coraz lepsze metody działania samorządów, co już można zaobserwować od momentu procesu akcesji Polski z Unią Europejską. Celem artykułu jest przedstawienie roli samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i instrumentów oraz sposobów wspierania lokalnej działalności gospodarczej.

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, rozwój lokalny, przedsiębiorczość.

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN THE DEVELOPMENT OF LOCAL ENTREPRENEURSHIP

Summary
The growing role of local governments not only promotes the development of various forms of cooperation between them. It should be noted that we can observe the increasing role of local government entity in the development of local entrepreneurship. Local self-government: municipal, city, county, is responsible for tasks related to the satisfaction of collective needs of specific communities where the direct recipient (consumer) is a resident of this community. Hence, local government authorities can effectively support the economic development effort to create favorable conditions for the sector. Stimulating local economic development through actions at different levels of local administration is of course the most appropriate. This follows from the obvious fact that no company operates in a vacuum space but in a specific physical space in a particular social and legal environment. Although the private companies decide on their cases, the possibilities of their functioning are dependent on many factors, shaped by local government authorities.
It is expected that over time they have evolved better and better methods of operation of local governments, which already has been observed after the Polish accession to the EU. The main aim of this article is to highlight the role of local government in the development of local entrepreneurship and instruments, and methods to support local business.

Keywords: local government, local development, entrepreneneurship, development programs.