Zeszyty naukowe
Autor: Ryszard Królik 73
Strony: 73-86
pdfpełen tekst

Summary
In the article there are presented, according to the author, two most important elements of intellectual capital, having the biggest influence on the strategies of increasing enterprise value. Intellectual capital brings about maintaining the constant level of modern solutions, used in both the basic ac-tivities of an enterprise and the strategic management. Organizational culture, as the remaining constituents of intellectual capital, apart from influencing the physical constituents of an organization while producing the synergy effect, also affects, by friendly atmosphere, the relationships between the constituents of intellectual capital itself producing the synergy effect also in this area.

Keywords: increase business value, strategy, intangible factors, innovation, organizational culture.

CZYNNIKI NIEMATERIALNE W KSZTAŁTOWANIU STRATEGII WZROSTU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Streszczenie
W artykule przedstawiono, zdaniem autora, dwa najistotniejsze elementy kapitału intelektualnego, mające największy wpływ na strategie wzrostu wartości przedsiębiorstw. Kapitał intelektualny powoduje utrzymanie stałego poziomu nowoczesnych rozwiązań, wykorzystywanych zarówno w podstawowych działaniach przedsiębiorstwa jak i w zarządzaniu strategicznym. Kultura organizacyjna, oprócz oddziaływania, jak pozostałe składniki kapitału intelektualnego, na fizyczne składniki organizacji wywołując efekt synergii, wpływa również poprzez przyjazny klimat na relacje między składnikami samego kapitału intelektualnego, wywołując także w tym obszarze efekt syner-gii.

Słowa kluczowe: wzrost wartości przedsiębiorstwa, strategia, czynniki niematerialne, innowacyjność, kultura organizacyjna.