Zeszyty naukowe
Autor: Grzegorz Michalski 87
Strony: 87-104
pdfpełen tekst


Summary
Resulting from cash cycle and operating cycle current assets maintained in nonprofit organizations are not a source of any interests and although the close to cash assesses together with credit lines available for enterprise are connected with resigning from realization of the part of incomes or costs, firms decide to maintain some liquidity reserves. And not only this resulting from transactional needs, but also from precautional and speculative reasons. In the article, each of these aspects of results of operating cycle was taken into consideration and presented from nonprofit perspective. Nonprofit liquidity value determination may often significantly contribute to the solu-tion of working capital management problems in these organizations.

Keywords: cash cycle, operating cycle, intrinsic liquidity value, nonprofit financial management, financial liquidity.
JEL CLASSIFICATION: G31, L31, M21

WPŁYW CYKLI GOTÓWKOWEGO I OPERACYJNEGO NA EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACJI NONPROFIT

Streszczenie
Rodzaj realizowanej przez organizację nonprofit misji wpływa na wrażliwość organizacji na ryzyko. Spośród innych czynników, tego rodzaju ryzyko, jest także rezultatem długości cyklu gotówkowego i cyklu operacyjnego modelujących poziom inwestycji w płynność oraz wynikająca z nich potrzeba finansowania. Wyższej ekspozycji na ryzyko, towarzyszyć powinny dłuższe cykle. Organizacja nonprofit wybierając między różnymi dostępnymi jej rozwiązaniami w zakresie długości cyklu gotówkowego i cyklu operacyjnego kierować się powinna interesem swoich donatorów oraz dostawców kapitału finansującego realizację misji. Artykuł prezentuje w jaki sposób w opinii autora decyzje w zakresie długości cykli gotówkowego i operacyjnego wpływać mogą na ryzyko organizacji i jej ekonomicznych rezultatów w czasie realizacji głównej misji działania organizacji nonprofit.

Słowa kluczowe: Cykl gotówki, Cykl operacyjny, Wartość płynności, zarządzanie finansami NPO, płynność finansowa