Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Rutkowska-Podołowska, Nina Szczygiel 131
Strony: 131-142
pdfpełen tekst

Summary
Risk is an intrinsic component of human life and thus, of any economic activity. Different sciences characterize and comprehend risk in a different way, depending on a given field specificity, impeding consequently its uniformity. This results in a variety of definitions of risk. Health insurance has been designed to protect people and their activities against the effects of undesirable events that are a consequence of the existence of risk occurrence in the nature. The question of risk in health insurance is a subject of study mainly on the specific conditions of the external world. Risk management provides a clear and structured approach to identifying risks. The purpose of risk management is to find the least costly financing method for negative economic consequences of individual risks in specific circumstances. The consequence of the risk assessment is a differentiation of the premiums, depending on the dimension of the morbidity and mortality risks.
In this paper, we discuss risk management and risk transfer in health insurance. The concept of risk is presented, followed by its understanding characteristic for the economic thought and the insurance law. A number of risk factors which need to be considered while assessing the risk in health insurance and designing the insurance policy is depicted. The process of managing the risk in the insurance terminology encompasses the complex and systematic identification and treatment of risk, the process of risk reduction and processes and structures that are directed into using opportunities while managing adverse events.

Keywords: risk, risk transfer, health insurance.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I TRANSFER RYZYKA W UBEZPIECZENIACH ZDROWOTNCH

Streszczenie
Ryzyko jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia, a więc również i ludzkiej aktywności gospodarczej. Różne dziedziny nauki określają i rozumieją ryzyko na inny sposób, w zależności od swojej specyfiki, uniemożliwiając jednocześnie uniformizację jego zdefiniowania. Powoduje to współistnienie wielu definicji ryzyka. Ubezpieczenie zdrowotne zostało zaprojektowane, aby chronić ludzi i ich działalność przed skutkami działań niepożądanych, które są wynikiem występowania ryzyka w przyrodzie. Kwestia ryzyka w ubezpieczeniach zdrowotnych jest przedmiotem badań przede wszystkim specyficznych warunków świata zewnętrznego. Zarządzanie ryzykiem stanowi jasne i uporządkowane podejście do jego szczegółowej identyfikacji. Celem zarządzania ryzykiem jest znalezienie najmniej kosztownej metody finansowania negatywnych skutków ekonomicznych dla poszczególnych rodzajów ryzyka w danych okolicznościach. W konsekwencji, efektem oceny ryzyka jest zróżnicowanie wysokości składki ubezpieczeniowej, w zależności od wymiaru ryzyka zachorowalności i śmiertelności. W tym artykule omówione zostanie zagadnienie zarządzania ryzykiem i transferu ryzyka w ubezpieczeniach zdrowotnych. Zaprezentowana zostanie koncepcja ryzyka, poparta przez jego zrozumienie charakterystyczne dla my-śli ekonomicznej oraz dla prawa ubezpieczeń. Przedstawione zostaną czynniki ryzyka, które muszą być wzięte pod uwagę podczas oceny ryzyka w ubezpieczeniach zdrowotnych i ustalania reguł polisy ubezpieczeniowej. Proces zarządzania ryzykiem w terminologii ubezpieczeń obejmuje złożoną i systematyczną identyfikację ryzyka, proces jego zmniejszania oraz procesy i struktury, które są skierowane na wykorzystanie możliwości, podczas radzenia sobie z działaniami niepożądanymi.

Słowa kluczowe: ryzyko, transfer ryzyka, ubezpieczenie zdrowotne.