Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Suska-Szczerbicka 143
Strony: 143-152
pdfpełen tekst

Summary
The goal of this article is to present an evaluation of credibility and credit risks for a company. Numerous changes in the conditions of the operation of an enterprise occurring in the recent years, provoked many intensified activities aimed at staying in the market and development. The most important problem in the functioning of a company seems to be its credibility and main-taining a proper financial fluency in order not to diminish the trust of business relations. Conscious entrepreneurs are aware that they will not survive without development of their enterprise, which is very often conditioned by the acquisition of a foreign capital for the realization of the planned development. This paper presents the influence of establishing credibility and credit risk of a company on obtaining a credit. The author presents methods of an analysis of credit risk on an example of a firm beginning its activity in the market of wind energy and competing for a credit to finance the a project in the form of construction of wind power plants. Thanks to the presented analysis we obtain information what chances a company has to obtaining the finance and how its financial situation influences the bank’s decision.

Keywords: credit policy, strategies of credit policy, analysis of a company’s credibility , analysis of credit risk.

OCENA WIARYGODNOŚCI I RYZYKA KREDYTOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA DZIAŁAJĄCEGO W SEKTORZE ENERGETYKI WIATROWEJ

Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie oceny wiarygodności i ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa. Występujące w ostatnich latach liczne zmiany warunków funkcjonowania przedsiębiorstw wywołały szereg zintensyfikowanych działań mających na celu utrzymanie się i rozwijanie na rynku. Najważniejszym problemem funkcjonowania firm wydaje się być jego wiary-godność i utrzymanie właściwej płynności finansowej by nie zmniejszyć zaufania interesariuszy. Świadomi przedsiębiorcy wiedzą, że nie zdołają przetrwać bez rozwoju przedsiębiorstwa, który warunkowany jest bardzo często pozyskiwaniem kapitału obcego w celu realizacji planowanego rozwoju. Referat przedstawia jaki wpływ ma ustalenie wiarygodności i ryzyka kredytowego dla przedsiębiorstwa na pozyskanie kredytu. Autor przedstawia metody analizy ryzyka kredytowego na przykładzie firmy, która rozpoczyna swoją działalność na rynku energetyki wiatrowej i ubiega się o kredyt na finansowanie przedsięwzięcia w postaci budowy elektrowni wiatrowych. Dzięki przedstawionej analizie otrzymujemy informację jakie szanse ma przedsiębiorstwo na pozyskanie finansowania i jak jego sytuacja finansowa wpływa na decyzję banku.

Słowa kluczowe: polityka kredytowa, strategie polityki kredytowej, analiza wiarygodności przedsiębiorstwa, analiza ryzyka kredytowego.