Zeszyty naukowe
Autor: Elżbieta Izabela Szczepankiewicz 153
Strony: 153-162
pdfpełen tekst

Summary
The article presents the concept of ERM and the possibilities of its practical implementation for the purpose of managing the risk related to business operations of an enterprise. A great number of organizations worldwide exploit the concept of internal control as presented in ERM in the process of monitoring the effectiveness of risk management and the internal control system. The ERM model defines the method of integrating risk management with the internal control system in an organization. The paper discusses the components of the integrated ERM system structure. It specifies the conditions for an effective implementation of such a system. It also points out the most common mistakes made in organizations which have implemented such a system, on the basis of a study conducted in public finance sector entities.

WYBRANE PROBLEMY EFEKTYWNEGO WDROŻENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ORGANIZACJI

Streszczenie
Artykuł prezentuje koncepcję Enterprise Risk Management (ERM) i możliwość implementowania jej do praktycznego zarządzania ryzykiem w działalności przedsiębiorstw. Koncepcja ERM jest coraz częściej wykorzystywana w procesie monitorowania efektywności zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej przez wiele organizacji na całym świecie. Model ERM określa sposób integracji zarządzania ryzykiem w organizacji z systemem kontroli wewnętrznej. W opracowaniu omówiono elementy struktury systemu ERM oraz określono warunki skutecznego wdrożenia takiego systemu w organizacji. Wskazano również najczęściej popełniane błędy w organi-zacjach, które taki system wdrożyły na przykładzie badań przeprowadzonych w jednostkach sektora finansów publicznych.