Zeszyty naukowe
Autor: Anna Turczak, Patrycja Zwiech 139
Strony: 139-152
DOI:10.18276/sip.2015.39/1-12
pdfpełen tekst

Streszczenie
Czynnikiem, który jest najczęściej wymieniany jako kluczowy dla oceny jakości własnego życia zawodowego, jest odpowiednia płaca. Kolejnymi cechami, które przesądzająo postrzeganiu danej pracy jako atrakcyjnej, są brak napięć i stresów, stabilność zatrudnienia oraz praca zgodna z umiejętnościami. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu wykształcenie osoby rzutuje na to, które cechy uważane są przez nią za najważniejsze w pracy zawodowej, a którym nadaje najmniejszą rangę. W drodze przeprowadzonych badań wykazano, iż czynnikiem, w przypadku którego wykształcenie respondenta ma największy wpływ na wagę przypisaną czynnikowi, jest możliwość rozwoju osobistego.
Słowa kluczowe: jakość życia zawodowego, poziom wykształcenia

FACTORS DETERMINING QUALITY OF PROFESSIONAL LIFE WITH RESPECT TO EDUCATIONAL LEVEL OF EMPLOYEE

Abstract
The factor that is most often mentioned as crucial for assessing the quality of professional live is the appropriate wage. Other characteristics of work that describe its attractiveness are no tensions and stress, stability of employment and job matching the skills. The purpose of the article is to answer the question how the educational level of people influences the fact that some factors are considered by them to be the most important at work and some have – according to their opinion – minor importance. The research has proven that education has the greatest impact on the answer given by a person when is asked if personal development is the vital factor at work.
Keywords: quality of professional life, educational level
JEL codes: J28, M54