Zeszyty naukowe
Autor: Jan Borowiec 11
Strony: 11-21
DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-01
pdfpełen tekst

Streszczenie
Przedmiotem badań jest współzależność między spójnością społeczną a jej determinantami w Unii Europejskiej. Spójność społeczna mierzona jest wskaźnikiem strategii Europa 2020 dotyczącym zagrożenia ubóstwem lub wyłączeniem społecznym. Uwzględniono następujące determinanty spójności społecznej: poziom rozwoju gospodarczego oraz dysproporcje w poziomach rozwoju różnych regionów, konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, efektywność rynków pracy oraz systemy społeczne. W badaniach zastosowano statystykę opisową i analizę korelacji. Z przeprowadzonych badań wynika, że spójności społecznej w państwach członkowskich sprzyjają najbardziej następujące czynniki: dystrybucja dochodu po transferach społecznych, wysoki poziom rozwoju gospodarczego, rozwój zrównoważony regionalnie oraz wysoka konkurencyjność i innowacyjność gospodarki.
Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, spójność społeczna, strategia Europa 2020, Unia Europejska

DETERMINANTS OF THE SOCIAL COHESION IN THE EUROPEAN UNION

Abstract
The aim of the research was to analyze interdependence between the social cohesion and its determinants in the EU. Social cohesion is measured by the Europe 2020 indicator, that are people at risk of poverty and social exclusion. The analysis including following determinants of social cohesion: the level of economic development, disparities between the levels of development of the various regions, competitiveness and innovativeness of an economy, effectiveness of the labor markets and the social systems. The research employs descriptive statistics as well as correlations’ analysis. Results show that for the social cohesion in the Member States most favorable are following factors: income distribution after social transfers, high level of economic development, regionally sustainable development and high competitiveness and innovativeness of an economy.
Keywords: European Union, Europe 2020 strategy, social cohesion, sustainable development
JEL codes: A13, D33, D63, I32