Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Dolata 45
Strony: 45-55
DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-04
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na infrastrukturę jako na jeden z istotnych, a zarazem niezbędnych i najbardziej efektywnych czynników determinujących zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Specyficzna i ważna rola infrastruktury w procesach rozwojowych wynika przede wszystkim z pełnionych przez nią funkcji oraz jej służebnego w stosunku do reszty życia społecznego i gospodarczego charakteru. Szczególne znaczenie w procesach rozwoju obszarów wiejskich przypisuje się korzystnym efektom wynikającym z rozbudowy i modernizacji infrastruktury ochrony środowiska, która wraz z umacnianiem się koncepcji zrównoważonego rozwoju została wydzielona z infrastruktury gospodarczej jako nowy segment współczesnej infrastruktury.
Słowa kluczowe: trwały i zrównoważony rozwój, infrastruktura, infrastruktura ekologiczna, obszary wiejskie

IMPORTANCE OF SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE IN CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Abstract
The purpose of this article is to identify infrastructure as one of the important and most effective determinants of sustainable development of rural areas. The specific and important role of infrastructure in development is results from its functions and its servant character in relation to the rest of the social and economic nature. Particular importance in the process of rural development is attributed to beneficial effects. They result from the expansion and modernization of environmental protection infrastructure which, together with the strengthening of sustainable development concept was separated from the economic infrastructure as a new segment of modern infrastructure.
Keywords: sustainable development, infrastructure, ecological infrastructure, rural areas
JEL codes: Q01, O18