Zeszyty naukowe
Autor: Andrzej Graczyk 69
Strony: 69-82
DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-06
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest wskazanie rozwiązań rynkowych możliwych do zastosowania w polityce ekologicznej w Unii Europejskiej. W części pierwszej artykułu przedstawiono pojęcie i znaczenie instrumentów rynkowych w polityce ekologicznej Unii Europejskiej. W drugiej części omówiono możliwe rozwiązania rynkowe w ramach trzech obszarów działań strategii Europa 2020, a w trzeciej części cele i działania inicjatywy przewodniej „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”. W części czwartej zaproponowano rozwiązania rynkowe polityki ekologicznej dla efektywnego wykorzystania z zasobów.
Słowa kluczowe: polityka ekologiczna, rynek, strategia rozwoju

MARKET ORIENTED ECOLOGICAL POLICY IN THE DEVELOPMENT POLICY OF THE UE

Abstract
The aim of this article is to identify possible market solutions for use in the environmental policy of the European Union. In the first part of the paper there were presented the concept and importance of market-based instruments in the environmental policy of the European Union. The second section discusses possible solutions to the market in the three areas of action of the Europe 2020 Strategy and in the third part of the goals and activities of the flagship initiative „Efficient Europe resources”. The fourth part proposes a market-based solutions of environmental policy for the effective use of resources.
Keywords: environmental policy, market, development strategy
JEL codes: Q56, Q58