Zeszyty naukowe
Autor: Mariola E. Zalewska, Waldemar Kozioł 179
Strony: 179-188
DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-14
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule naszkicowano zarys problematyki pomiaru efektywności inwestycji na rzecz środowiska. Przedstawiono uproszczony schemat relacji zachodzących między społeczeństwem a środowiskiem z uwzględnieniem systemu wskaźników opisujących te relacje. Zwrócono uwagę na użyteczność wyodrębnienia inwestycji na rzecz środowiska jako jednego z aspektów relacji między społeczeństwem i środowiskiem. Artykuł kończy się przykładem, w którym wykazano, że nawet tak rozbudowana baza danych, jak Eurostat, nie wystarcza do oceny efektywności inwestycji na rzecz środowiska na poziomie krajów.
Słowa kluczowe: system wskaźników; efektywność inwestycji, środowisko, zrównoważony rozwój

IN SEARCH FOR EFFECTIVENESS OF INVESTMENTS FOR THE ENVIRONMENT MEASURES

Abstract
This paper outlines the issues related to effectiveness of investments for the environment measures. The relations between society and the environment are sketched, taking into account systems of indicators describing these relationships. Attention is drawn to the usefulness of explicitly take into account the investment for the environment, as one of the aspects of the relationship between society and the environment. The article concludes with a case study, which demonstrated that even such an extensive database as Eurostat, is not sufficient to assess the effectiveness of environmental investments at the level of countries.
Keywords: system of indicators, investment efficiency, environment, sustainable development
JEL codes: Q01, O57, C82