Zeszyty naukowe
Autor: Karol Mrozik 149
Strony: 149-160
DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-13
pdfpełen tekst

Streszczenie
Planowanie zagospodarowania przestrzennego jest jednym z podstawowych narzędzi realizacji rozwoju lokalnego przez samorządy gminne. Z kolei monitoring jest niezbędny dla skutecznego i efektywnego oddziaływania samorządu gminnego na rozwój lokalny. W artykule oceniono pokrycie planistyczne w gminach wiejskich powiatu poznańskiego. Szczegółową analizę jakościową obowiązujących mpzp uwzględniającą wskaźniki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy kubaturowej stosowane w planach miejscowych, przeprowadzono dla mpzp dotyczących terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (ogółem 26) w obrębie geodezyjnym Skórzewo, gmina Dopiewo, powiat poznański.
Słowa kluczowe: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, rozwój lokalny, suburbanizacja, monitoring, gmina wiejska

LOCAL SPATIAL DEVELOPMENT PLANS AS AN ELEMENT OF THE LOCAL DEVELOPMENT MONITORING

Abstract
Land development planning is one of the basic tools for the implementation of local development by the local governments. In turn the monitoring is essential for effective and efficient impact of local government on local development. The study analyzed the coverage of local spatial development plans in rural communes of Poznan district. A detailed qualitative analysis of binding local plans (taking into account indicators used in local plans) was carried out for the local plans for the single-family housing areas (total 26) within the geodesic precinct Skorzewo, Dopiewo commune, Poznan district.
Keywords: local spatial development plan, local development, suburbanization, monitoring, rural commune, Poznan district
JEL Codes: O18, O20, R58, Q01