Zeszyty naukowe
Autor: Anetta Zielińska 109
Strony: 109-122
DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-10
pdfpełen tekst

Streszczenie
Do oceny rozwoju gmin mogą posłużyć wskaźniki rozwoju zrównoważonego, które diagnozują poziom zjawisk środowiskowo-społeczno-gospodarczych. Celem artykułu jest pokazanie wpływu lokalizacji gmin na obszarach chronionych województwa dolnośląskiego. Wykorzystana została klasyfikacja hierarchiczna dla gmin województwa dolnośląskiego oparta na wskaźnikach rozwoju zrównoważonego. Uzyskane wyniki przeprowadzonej klasyfikacji hierarchicznej gmin leżących na terenie obszarów chronionych pokazują, że nie zawsze są to najgorsze gminy w realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego w stosunku do gmin nieleżących na badanych obszarach.
Słowa kluczowe: obszary chronione, rozwój zrównoważony, klasyfikacja hierarchiczna

THE ANALYSIS OF INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR COMMUNES LOCATED IN PROTECTED AREAS

Abtract
The indicators of sustainable development, which show the level of environmental, social and economic phenomena, might be used to assess the condition of a commune. The objective of the paper is to show the influence of the location communes in the protected areas of dolnośląskie province. The hierarchic classification of communes in dolnośląskie voivodeship was applied with the use of indicators of sustainable development.
The results obtained from application of hierarchic classification of communes located within protected areas show that the seare not always the worst communes in implementation of the concept of sustainable development in comparison with communes located outside researched areas.
Keywords: protected area, sustainable development, hierarchical classification
JEL Codes: Q26, Q56,C19