Zeszyty naukowe
Autor: Hanna Kruk 45
Strony: 45-55
DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-04
pdfpełen tekst

Streszczenie
Zgodnie z przyjętymi w ustawie o lasach założeniami, leśne kompleksy promocyjne (LKP) są kompleksami leśnymi o szczególnym znaczeniu gospodarczym, ekologicznym, społecznym i edukacyjnym. Są one także uznawane za element zrównoważonej gospodarki leśnej. Na początku 2015 r. przeprowadzono badania ankietowe dotyczące m.in. roli LKP w budowaniu świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Celem artykułu jest przedstawienie uzyskanych wyników z uwzględnieniem prowadzonych form edukacji leśnej w LKP, grup odbiorców i najczęściej prezentowanych tematów zajęć.
Słowa kluczowe: zrównoważone leśnictwo, leśne kompleksy promocyjne, edukacja

EDUCATIONAL ACTIVITIES OF THE PROMOTIONAL FOREST COMPLEXES IN POLAND – RESULTS OF RESEARCH

Abstract
According to The Act of Forests in Poland, the Promotional Forest Complexes (PFCs) are forest areas of special economical, ecological, social and educational importance. Thery are elements of sustainable forest management as well. At the beginning of 2015, a questionnaire survey were led, concerning, among others, the role of PFCs in developing of ecological awareness among children, young and adult people. The main aim of the paper is to present results of the research, including education forms, main receivers and the most popular subjects of forest education.
Keywords: sustainable forestry, Promotional Forest Complexes, education
JEL Codes: Q23; R11; Q56; I21