Zeszyty naukowe
Autor: Maria Białasiewicz 9
Strony: 9-21
DOI:10.18276/sip.2015.39/1-01
pdf pełen tekst

Streszczenie
Problematyka artykułu dotyczy koncepcji kapitału ludzkiego w warunkach organizacji ewoluujących ku organizacji kreatywnej. Trend ten wywołuje zmiany przede wszystkim w sferze zarządzania kapitałem ludzkim zorientowane na pozyskiwanie, utrzymanie i rozwój pracowników o wysokim potencjale. To ci pracownicy dysponują szczególnie wysokim
potencjałem twórczym, a więc m.in. zdolnościami kreatywnego rozwiązywania problemów. W artykule podjęto podstawowe kwestie w ciągu rozważań: kapitał ludzki – kreatywność jako kompetencja – talenty. Wskazano też tzw. dobre praktyki z tej dziedziny.
Słowa kluczowe: kapitał ludzki, kreatywność, talenty

CREATIVITY AND TALENT IN THE CONCEPT OF HUMAN CAPITAL

Abstract
This article presents the concept of human capital in conditions of organisations which evolve in the creative organisation. This trend elicits changes in many areas of organisations. It requires adequate changes in human management. They reflect activities which cause the development of individual creativity as well as corporate creativity. Moreover these changes help to hold and develop employees that have high potential and talent. Employees with extraordinary skills have creative potential. They can solve the problem. This paper discusses the human capital – creativity as competence – talents and shows good examples from this area.
Keywords: human capital, creativity, talents
JEL codes: J24, O15