Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Gajda 23
Strony: 23-34
DOI:10.18276/sip.2015.39/1-02
pdfpełen tekst

Streszczenie
Zarządzanie wiekiem łączy się ściśle ze strategią społecznej odpowiedzialności biznesu, gdyż zgodnie z jej zasadami organizacja jest zobowiązana do realizacji działań pozwalających na racjonalne wykorzystanie potencjału pracowników z różnych grup wiekowych. Jeżeli w miejscu pracy stworzy się pracownikom równe szanse, to stanie się to jednym z istotnych elementów prowadzących do budowy przewagi konkurencyjnej organizacji. Ważne jest przy tym, by każdy pracownik miał poczucie tego, że jest tak samo ważny dla organizacji niezależnie od posiadanej wiedzy, zajmowanego stanowiska czy lat pracy i życia. W artykule przedstawiono system zarządzania wiekiem, biorąc pod uwagę te obszary, na których jest on realizowany. Ponadto, zwrócono uwagę na przydatne narzędzia, które należy świadomie stosować w celu efektywnego zarządzania wiekiem pracowników. Zaprezentowane narzędzia wzajemnie się uzupełniają, tworząc system zintegrowanych działań, co pozytywnie przekłada się na funkcjonowanie organizacji. Ponieważ zagadnienia związane z zarządzaniem wiekiem są złożone i obejmują wiele aspektów, w artykule skoncentrowano się na problematyce dotyczącej wykorzystania potencjału pracowników określanych w literaturze przedmiotu jako 50+. Z uwagi na kryzys demograficzny, z którym boryka się Europa i także Polska, temat ten staje się niezwykle aktualny w kształtowaniu polityki kadrowej współczesnych organizacji.
Słowa kluczowe: zarządzanie wiekiem, społeczna odpowiedzialność biznesu, pracownik, organizacja

AGE MANAGEMENT AND ITS ROLE IN THE STRATEGY OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Abstract
Age management is closely connected to the strategy of corporate social responsibility, because, according to its principles, organization is required to implement measures to make rational use of the potential of employees from different age groups. If the workplace creates equal opportunities for workers, it will become one of the essential elements leading to building the competitive advantage of the organization. At the same time, it is important for the employees to have the feeling that they are important for the organization regardless of their knowledge, their position or years of work and life. This article presents the agemanagement system, taking into account those areas in which it is implemented. In addition, attention is drawn to useful tools that should be consciously used to effectively manage the age of employees. Presented tools complement each other, creating a system of integrated activities, which is positively reflected in the functioning of the organization. Since the issues related to age management are complex and involve many aspects, this article focuses on issues relating to the potential of employees referred to as 50+ in the literature. Due to the demographic crisis faced by the Europe and Poland, this issue becomes highly relevant in shaping the personnel policy of modern organizations.
Keywords: age management, corporate social responsibility, employee, organization
JEL code: M12