Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Kozioł-Nadolna 57
Strony: 57-66
DOI:10.18276/sip.2015.39/1-05
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest wskazanie cech osobowości i typów osobowości kierowników i pracowników skłaniających do wprowadzania innowacji oraz przedstawienie koncepcji osobowości innowacyjnej. Artykuł ma charakter teoretyczny. Składa się z trzech części: w pierwszej przedstawiono definicję osobowości, w drugiej koncepcję osobowości innowacyjnej, natomiast część trzecia zawiera przegląd wyników badań na temat typów osobowości i cech osobowości i skłonności do wprowadzania innowacji. W artykule przybliżono czynniki wynikające z indywidualnych cech danego człowieka, czyli osobowościowe, i ich związek z skłonnością do wprowadzania innowacji. Z przeglądu badań płynie wniosek, że bycie innowacyjnym wynika także z posiadania specyficznych cech osobowościowych.
Słowa kluczowe: osobowość człowieka, proces innowacyjny, osobowość innowacyjna

HUMAN PERSONALITY AND PROPENSITY TO INNOVATE

Abstract
This article aims to identify personality traits and personality types of workers tending to innovate. Article is a theoretical, consists of three parts, the first presents the definition of personality, the essence of innovative personality in the second, while the third part provides an overview of the results of research on personality types and traits of personality and willingness to innovate. The article brought closer factors resulting from the individual characteristics of the man, that personality and their relationship with the propensity to innovate. A review of studies is the conclusion that being innovative is also due to hold specific personality traits.
Keywords: human personality, innovation process, innovative personality
JEL code: O3