Zeszyty naukowe
Autor: Wojciech Leoński 67
Strony: 67-77
DOI:10.18276/sip.2015.39/1-06
pdfpełen tekst

Streszczenie
Artykuł przedstawia przegląd i analizę definicji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – corporate social responsibility) oraz społecznej nieodpowiedzialności biznesu (CSI – corporate social irresponsibility). Głównym celem pracy jest wskazanie zasadniczych różnic między CSR a CSI, które znajdują odzwierciedlenie w obszarach, takich jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, ochrona środowiska naturalnego, normy etyczne. W artykule przytoczono także przykłady CSR i CSI z życia gospodarczego.
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), społeczna nieodpowiedzialność biznesu (CSI), strategia

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND CORPORATE SOCIAL IRRESPONSIBILITY

Abstract
This article presents an overview of definitions of CSR (corporate social responsibility) and CSI (corporate social irresponsibility). The author proposes a definition of CSI. Moreover, the article shows main differences between both conceptions which can be easily noticed in areas such as: human resource management, ecology and ethics. In the last part of article the author shows some examples of CSR and CSI.
Keywords: Corporate Social Responsibility, Corporate Social Irresponsibility, strategy
JEL codes: M21, M31, M14