Zeszyty naukowe
Autor: Karolina Beyer 115
Strony: 115-126
DOI:10.18276/sip.2015.39/1-10
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG 30 w okresie 2009–2012. Wartość kapitału intelektualnego badanych podmiotów została określona przy wykorzystaniu koncepcji wskazującej kapitał intelektualny jako różnicę między wartością rynkową a wartością księgową przedsiębiorstw. Efektem badań jest określenie wartości kapitału intelektualnego badanych przedsiębiorstw oraz zbadanie, w jakim stopniu kapitał intelektualny wpływa na wartość rynkową podmiotów. Pomiar zaprezentowany w artykule pozwala na porównanie wartości kapitału intelektualnego między badanymi przedsiębiorstwami oraz stanowi narzędzie do monitorowania zachodzących tendencji zmian jego wartości w czasie. Zaprezentowane wyniki badań stanowią część realizowanego projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/N/HS4/06036.
Słowa kluczowe: kapitał intelektualny, pomiar kapitału intelektualnego, MV-BV, WIG 30

THE VALUE OF INTELLECTUAL CAPITAL OF COMPANIES LISTED ON WIG30

Abstract
The purpose of this article is to present the results of measuring the intellectual capital of companies listed on the Warsaw Stock Exchange on the WIG30 Index in the period 2009 –2012. The value of the intellectual capital of the companies was determined by use of the concept which defines intellectual capital as the difference between the market value and the book value of the company. Presented results are the part of research project entitled “Shaping the resources of intellectual capital in enterprises” which was founded by the National Science Centre allocated on the basis of the decision DEC-2011/01/N/HS4/06036. The measurement of intellectual capital is an extremely important task for today’s companies. This measurement is needed to manage intellectual capital, whose resources are key factors of the business success. The measurement presented in this article allows to compare the value of intellectual capital between the companies and provides a tool to monitor the ongoing trends of its value over time.
Keywords: Intellectual capital, intellectual capital valuation, Market Value to Book Value, WIG30
JEL codes: D24, M19, M49