Zeszyty naukowe
Autor: Władysław Mantura 11
Strony: 11-23
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono autorskie stanowisko w odniesieniu do wybranych istotnych problemów współczesnego marketingu. Problemy te lokują się w praktyce, nauce i dydaktyce marketingu. Zasygnalizowano potrzebę rozwoju ogólnej teorii marketingu, uwzględniającej współczesną praktykę marketingową. Szczególną uwagę zwrócono na kompleksowo ujmowane i powszechnie występujące relacje wymienne, określające wzgląd badawczy marketingu jako dyscypliny naukowej, której dorobek jest następnie upowszechniany w dydaktyce marketingu. Zarysowano także przedmiot tej dyscypliny naukowej. Jako ważny problem, którego rozwiązanie warunkuje rozwój nauki marketing, potraktowano kwestie terminologiczne. Zasygnalizowano problemy związane z uporządkowaniem struktur i odmian marketingu.
Słowa kluczowe: relacje wymienne, marketing, rynek, produkt, podmiot

REFLECTIONS ON MODERN MARKETING PROBLEMS

Abstract
The article presents the author’s position in relation to certain important problems of modern marketing. These problems lie in the practice, science and teaching of marketing. The need to develop the general theory of marketing, taking into account the contemporary practice of marketing, is indicated. Particular attention was paid to comprehensively recognized and widespread interchangeable relationships. These relationships determine the aspect of marketing research as a scientifi c discipline, of which the output is then disseminated in the teaching of marketing. The object of this scientifi c discipline is also outlined. The terminology issues are treated as an important problem, the solution of which determines the development of the science of marketing. The problem related to regularization of the structures and variations of marketing is also raised.
Keywords: exchange, marketing, market, product, entity
Kod JEL: M30