Zeszyty naukowe
Autor: Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska 49
Strony: 49-60
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Zmiany w realizacji funkcji personalnej wyrażają się w odchodzeniu od postrzegania pracowników tylko w kategoriach kosztów i przechodzeniu do myślenia o nich w kategoriach kapitału ludzkiego. Kapitał ludzki kreuje wartość dodaną dla przedsiębiorstwa w wyniku zastosowania wiedzy i umiejętności w procesach i działaniach prowadzonych przez przedsiębiorstwa na rynku. Rozważania w artykule prowadzone są w kontekście rosnącego znaczenia kreatywności pracowników oraz rozwoju klasy kreatywnej. Zarządzanie pracownikami tworzącymi klasę kreatywną wymaga kształtowania odpowiedniej kultury organizacyjnej oraz stosowania nowoczesnych podejść, a w tym m.in. wdrażania koncepcji zarządzania talentami, a także wykorzystywania subtelnych form ukierunkowanych na doskonalenie kapitału ludzkiego. W szczególności do zastosowania jest mentoring i tutoring. Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych założeń koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim z perspektywy rosnącego znaczenia wiedzy i innowacyjności w procesach kreowania wartości, a także rozwoju klasy kreatywnej.
Słowa kluczowe: kapitał ludzki, klasa kreatywna, zarządzanie talentami, tutoring, mentoring

MANAGEMENT OF HUMAN CAPITAL IN AN ENTERPRISE IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF THE CREATIVE CLASS

Abstract
Changes in the implementation of the personnel function are expressed in moving away from the perception of employees only in terms of costs and moving to thinking of them in terms of human capital. Human capital creates added value for the company as a result of the application of knowledge and skills in the processes and activities of the enterprise. Considerations in the article are carried out in the context of the growing importance of employee creativity and the development of the creative class. Managing the employees forming creative class requires development of an appropriate organizational culture and the use of modern approaches including talent management and subtle forms of improving human capital, in particular mentoring and tutoring. The purpose of this article is to present selected assumptions on concept of human capital management from the perspective of the growing importance of knowledge and innovation in the processes of value creation and the development of the creative class.
Keywords: human capital, creative class, talent management, tutoring, mentoring
Kod JEL: E2, J5, M5