Zeszyty naukowe
Autor: Sebastian Zupok 37
Strony: 37-47
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Wprowadzanie innowacji nakierowanych na tworzenie wartości dla klienta stało się naczelnym imperatywem strategicznym dla organizacji kierujących swoją ofertę do różnych segmentów rynku. W warunkach zmiennego i złożonego otoczenia klienci uznawani są za strategiczny zasób, który decyduje o trwałej przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Współcześnie nie ma wątpliwości, że zmiana dla rozwoju przedsiębiorstwa stanowi fundament, jest nieuchronna i nieunikniona. Domeną gospodarki konsumentów jest więc ukierunkowanie na tworzenie innowacyjnych ofert opartych na charakterystykach i zachowaniach nabywcy.
Słowa kluczowe: innowacje, zarządzanie innowacjami, wiedza, klient, wartość dla klienta, kreowanie wartości dla klienta

IMPACT OF INNOVATION IN CREATING VALUE FOR THE CUSTOMER

Abstract
Innovation aimed at creating value for the customer became chief strategic imperative for organizations directing its offer to different market segments. In terms of the variable and complex environment, customers are recognized as strategic resource that determines the sustainable competitive advantage company. Currently, there is no doubt that a change in the enterprise development is the foundation, is inevitable and inevitable. The domain of the consumer economy is therefore focus on creating innovative offers based on characteristics and buyer behavior.
Keywords: innovation, innovation management, knowledge, customer, customer value, creating values for customers
Kod JEL: D10, E21, M30, O31, O32