Zeszyty naukowe
Autor: Marek Drzazga 89
Strony: 89-98
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Na początku XXI wieku zagadnienie wykorzystania wielu kanałów dystrybucji przez przedsiębiorstwa handlowe stało się jednym z głównych obszarów badań w marketingu. Komunikacja marketingowa w przedsiębiorstwie handlowym wykorzystującym marketing wielokanałowy opiera się na założeniach komunikacji marketingowej marketingu relacji. Polega ona na prowadzeniu dwustronnego procesu komunikacji, w którym głównym zadaniem jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych każdego klienta. W artykule zaprezentowano istotę, zasady prowadzenia oraz główne instrumenty komunikacji marketingowej przedsiębiorstw handlowych prowadzących sprzedaż wielokanałową.
Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa, przedsiębiorstwo handlu detalicznego, handel wielokanałowy

MARKETING COMMUNICATIONS OF MULTI-CHANNEL RETAIL TRADE COMPANIES

Abstract
The issue of the use of many distribution channels has become one of the main areas of marketing research at the beginning of the 21st century. Marketing communication in a trade company making use of multichannel marketing is based on the principles of marketing communication of relationship marketing. It is based on conducting two-sides communication whose main aim is satisfying information needs of customers. The article focuses on the nature and principles of conducting and instruments of marketing communication of trade companies making use of multichannel sale.
Keywords: marketing communications, retail trade company, multichannel retailing
Kod JEL: M 31, D3