Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Bojanowska 249
Strony: 249-260
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono rolę zarządzania relacjami z klientami (od angielskich słów Customer Relationship Management nazywaną koncepcją CRM) w działalności marketingowej przedsiębiorstwa. Na wstępie nakreślono rys historyczny powstania koncepcji zarządzania relacjami z klientami, począwszy od marketingu transakcyjnego, przez marketing partnerski, aż do obecnego kształtu. Następnie autorka określa, w jaki sposób CRM wpływa na działalność marketingową w przedsiębiorstwie i związane z nią problemy. W niniejszym artykule ukazane są również przykłady współdziałania koncepcji CRM i marketingu w różnych przedsiębiorstwach.
Słowa kluczowe: CRM, działalność marketingowa, marketing, zarządzanie relacjami z klientami, marketing partnerski, marketing relacji

PLACE OF THE CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) IN MARKETING MANAGEMENT ACTIVITIES IN THE ENTERPRISE

Abstract
In the article was outlined the role of customer relationship management (CRM) in the marketing activities of companies. At the outset, she outlines the historical creation of the concept of relationship management from transactional marketing, the affiliate marketing until the present form of CRM. Then, the author determines how CRM affects marketing activities in the company and its problems. In this article are also shown examples of cooperation between the concept of CRM and marketing at various companies.
Keywords: CRM, marketing activities, marketing, customer relationship management, affiliate marketing, relationship marketing
Kod JEL: M31