Zeszyty naukowe
Autor: Sławomir Smyczek 235
Strony: 235-247
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Celem opracowania jest identyfikacja i charakterystyka procesu tworzenia, a następnie dyfuzji wiedzy w jednostkach usług profesjonalnych działających w ramach sieci. Opracowanie składa się z części teoretycznej, metodycznej i empirycznej. Badaniami bezpośrednimi objęto 6 jednostek usług profesjonalnych, po 2 (lidera i pretendenta rynkowego) reprezentujące 3 subsektory – usługi medyczne, doradztwa finansowego oraz badawcze. W badaniach wykorzystano metodę wielorakiego studium przypadku. Przeprowadzone analizy pokazują, że liderzy w bardzo dużym stopniu pozyskują wiedzę z otoczenia, w szczególności otoczenia zagranicznego. Dbają jednocześnie o dokładne zabezpieczenie zdobytej wiedzy. Chętnie pozyskują także wiedzę z sieci, lecz w znacznie mniejszym zakresie chcą się nią dzielić z innymi partnerami. Z kolei pretendenci pozyskują wiedzę głównie z rynku lokalnego, a zabezpieczenia posiadanej wiedzy są raczej ograniczone. Pretendenci chętnie się dzielą zdobytą wiedzą i inwestują w doświadczonych partnerów w sieci, podczas gdy liderzy wolą koncentrować się na pozyskiwaniu nowych partnerów.
Słowa kluczowe: wiedza, usługi profesjonalne, sieci organizacyjne

KNOWLEDGE CREATION AND TRANSFER IN NETWORKS OF PROFESSIONAL SERVICES ORGANIZATIONS

Abstract
The aim of the paper is identification of the process of creation and diffusion of knowledge in professional service units operating within the network. The paper consists of theoretical, methodological and empirical parts. The study was based on 6 units with direct professional services, 2 (leader and market pretender) representing the three subsectors – medical services, financial advisory, and research. In research was used a multiple-case study method. The analyzes carried out show that the leaders acquire knowledge from the environment in wide scale, in particular foreign environment. They protect they own knowledge. Leaders acquire also knowledge from the network, but they don’t want to share it with other partners in the network. On the other hand, pretenders acquire knowledge mainly from the local market, and protection of knowledge is rather limited. Pretenders in turn willing share acquired knowledge and invest in experienced partners in the network, while the leaders prefer to focus on attracting new partners.
Keywords: knowledge, professional services, organizational networks
Kod JEL: L84, D83