Zeszyty naukowe
Autor: Grzegorz Zieliński 273
Strony: 273-283
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule zostały zaprezentowane podstawowe aspekty dotyczące jakości usług zdrowotnych. Autor odniósł się do głównych grup interesariuszy tego typu usług, a następnie zaprezentował model powiązań pomiędzy tymi grupami a pacjentem. Zaprezentowane zostały także badania związane z głównymi determinantami jakości usług zdrowotnych w percepcji pacjentów, odnosząc się jednocześnie do ich oczekiwań względem poszczególnych grup interesariuszy.
Słowa kluczowe: usługi, jakość, opieka zdrowotna, zarządzanie relacjami

HEALTH CARE QUALITY PERCEPTION IN REALTION PERSPECTIVE

Abstract
In this article there were presented basic aspects of the quality in health care services. Author describes main groups of stakeholders in this type of services and present network model between these groups and patient. There were also presented research connected with the key health care quality determinants in patient perception, and patient expectation to each of the stakeholders groups.
Keywords: services, quality, health care, relation management
Kod JEL: L10, L80, I10, I11