Zeszyty naukowe
Autor: Augustyna Burlita 25
Strony: 25-37
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Odpowiedzialność za działania mające na celu rozwijanie kapitału ludzkiego ponosi nie tylko korzystająca z niego organizacja, ale również sama jednostka. Ponieważ każda aktywność ludzka przebiega w czasie, jednym z czynników determinujących poziom i jakość kapitału ludzkiego jest zarządzanie budżetem czasu rozumiane najogólniej jako jego rozdysponowanie na określone aktywności. To od decyzji samego człowieka w dużej mierze zależy bowiem, jakie cele chce realizować, jakim kapitałem chce dysponować, jakie działania w związku z tym podejmie i jak wykorzysta posiadany kapitał.
Celem publikacji jest charakterystyka roli zarządzania budżetem czasu w kształtowaniu atrybutów kapitału ludzkiego (w ujęciu strukturalnym), czyli m.in. wiedzy, umiejętności, kwalifikacji, osobowości czy kreatywności danej jednostki. Podstawę rozważań stanowiły studia literaturowe oraz badania własne autorki.
Słowa kluczowe: budżet czasu, zarządzanie czasem, kapitał ludzki

TIME BUDGET MANAGEMENT AS A DETERMINANT OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

Abstract
Responsibility for the actions aimed at developing human capital is borne not only by the organization which is using it but also by the unit itself. Since every human activity takes place in time, one of the factors determining the level and quality of human capital is a time budget management, generally understood as its distribution to specific activity. It depends on an individual’s decision what goals he/she wants to pursue, what capital he/she wants to have, what actions therefore he/she will take, and how he/she will use the capital.
The aim of the publication is to characterize the role of the time budget management in the development of human capital attributes (in structural terms), i.a. knowledge, skills, qualifications, personality, and creativity of the unit. The basis of the considerations were literature studies and the author’s own research.
Keywords: time budget, time management, human capital
JEL Codes: D01, I25, E20