Zeszyty naukowe
Autor: Anna Cierniak-Emerych, Agata Pietroń-Pyszczek 39
Strony: 39-49
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Przyczynkiem do podjęcia niniejszej problematyki stały się wprowadzone w sierpniu 2013 r. w polskich przepisach prawa zmiany dotyczące uelastyczniania organizacji czasu pracy. W artykule skoncentrowano się głównie na prezentacji aspektów teoretycznych oraz prawnych stosowania w polskich realiach gospodarowania elastycznych form organizacji czasu pracy. Odniesiono się przy tym także do zagadnienia tzw. wydłużania okresu rozliczeniowego czasu pracy. Nawiązanie do wyników badań empirycznych stało się z kolei podstawą do zwrócenia uwagi na konsekwencje uelastyczniania czasu pracy rozpatrywane przez pryzmat realizacji procesu zarządzania zasobami ludzkim. W świetle uzyskanych wyników badań stwierdzono m.in., że pożądane jest kontynuowanie, a zarazem przeprowadzenie pogłębionych badań w omawianym zakresie.
Słowa kluczowe: uelastycznianie czasu pracy, gospodarowanie potencjałem pracy, zzl

FLEXIBILISATION OF WORKING TIME AND HUMAN POTENTIAL MANAGEMENT

Abstract
The changes regarding flexible organisation of working time introduced to the Polish law (August 2013) have become the grounds for addressing these issues in the present paper. Its main focus is the presentation of theoretical and legal aspects of employing flexible forms of working time organisation in the Polish reality. Reference is also made to the issue of the so-called extension of the working time settlement period. Invoking, among others, the results of empirical research, this has become the basis for drawing attention to consequences of flexibilisation of working time considered from the angle of implementing the human resource management process. In light of the obtained results of the research, it is concluded among others, that it is desirable to continue the research and, at the same time, to conduct in-depth research within the discussed scope.
Keywords: flexible organisation of working time, human potential management, HRM
JEL Codes: J24, M510, M540