Zeszyty naukowe
Autor: Marta Młokosiewicz 103
Strony: 103-116
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Dobre relacje przedsiębiorstwa z zatrudnionymi budują ich większe zaangażowanie w wykonywaną pracę, co rzutuje na wymiar ekonomiczny funkcjonowania firmy. W artykule przyjęto za cel rozpoznanie – w odniesieniu do koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu – jakie znaczenie dla przedsiębiorstw w Polsce ma budowanie takich relacji ze swoimi pracownikami. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej wskazano podstawowe przesłanki do budowania pozytywnych relacji firmy z pracownikami, czyli odpowiedzialnego ich traktowania. Następnie przyjrzano się – w świetle dostępnych wyników badań – jaki jest zakres zaangażowania przedsiębiorstw w tym obszarze. W podsumowaniu ujęto wnioski z dokonanej analizy.
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, pracownicy, kapitał interesariuszy, kapitał społeczny, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

THE IMPORTANCE OF GOOD RELATIONSHIP WITH EMPLOYEES – PRACTICE FOLLOWED BY ENTERPRISES IN POLAND

Abstract
Good relationship between enterprise and its employees build their greater commitment to work, which affects the economic dimension of the company. The article aims at identyfying – with reference to the idea of corporate social responsibility – what is the importance of building such relationships between enterprises in Poland and their employees. The paper has a theoretical-empirical character. In the theoretical part author indicates the basic reasons to build good company-workers relationships, which are equivalent to the responsible treatment of employees. Empirical part – in the light of available results of survey
– looked at the range of companies’ engagement in this field. The summary contains the conclusions of the analysis.
Keywords: Enterprise, Employees, Stakeholders Capital, Social Capital, Social Responsibility
JEL Codes: M140, M540