Zeszyty naukowe
Autor: Paulina Młyńska 117
Strony: 117-128
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule podjęto problematykę przedsiębiorstw kreatywnych. W szczególności skoncentrowano się na czynnikach, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na efektywność alokacji zasobów przez te podmioty. Decyzje alokacyjne stanowią odzwierciedlenie reakcji przedsiębiorstwa na zachodzące na rynku zmiany – im szybsza reakcja, tym łatwiejsze dostosowanie się do zmian, a tym samym większe prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu. Przedsiębiorstwa kreatywne generują zróżnicowane produkty o charakterze materialnym i niematerialnym. Obejmują różnorodne działalności od rękodzieła po nowe media, od małych lokalnych działalności po duże działające globalnie przedsiębiorstwa. Ich działalność oparta jest na takich zasobach, jak wiedza i umiejętności pracowników. Umiejętna alokacja tych zasobów wpływa pozytywnie na zwiększenie konkurencyjności i ekonomicznej wartości przedsiębiorstw kreatywnych.
Słowa kluczowe: alokacja, zasoby, przedsiębiorstwo kreatywne, zróżnicowanie, przewaga konkurencyjna

DETERMINANTS OF EFFICIENT RESOURCE ALLOCATION FOR CREATIVE ENTERPRISES

Abstract
This article discusses problems related to creative enterprises, focusing on the factors that affect, directly or indirectly, the efficient allocation of resource in such entities. Allocation decisions reflects the company’s response to the market changes. Quicker reactions allows for easier adoption of necessary changes, and thus, a better chance of success. Creative enterprises generate many tangible and intangible products, and include different activities – ranging from craft to new media, and from local small businesses to large global corporations. Activities of creative enterprises are based on such resources as knowledge and employees’ skills. An efficient allocation of these resources can positively impact the competitiveness and the economic value of creative industries.
Keywords: allocation, resources, creative enterprise, diversification, competitive advantage
JEL Code: L250