Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Rembiasz 155
Strony: 155-167
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie istoty i głównych elementów strategii zarządzania wiekiem oraz określenie podstawowych wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań jej tworzenia, a także wybranych mikro- i makroekonomicznych skutków jej wdrażania. Opisano w nim również perspektywy zastosowania na szerszą skalę kompleksowej strategii zarządzania zróżnicowanymi wiekowo zespołami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach. Poruszone tematy wymagają oczywiście podjęcia dalszych szczegółowych badań i analiz.
Proces demograficznego starzenia się społeczeństw powoduje konieczność zainteresowania omawianą tematyką w teorii i praktyce gospodarczej. Zarządzający zasobami ludzkimi będą wręcz zmuszeni nauczyć się wykorzystywać potencjał pracowników w dojrzałym wieku w celu utrzymania dotychczasowej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa lub jej polepszenia. Strategia zarządzania wiekiem powinna być zatem istotnym elementem zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie.
Słowa kluczowe: zarządzanie wiekiem, pokolenie 50+, starzenie się społeczeństwa

THE ROLE OF AGE MANAGEMENT STRATEGY IN ENTERPRISES

Abstract
The article presents the essence of the main elements of the age management strategy. Enunciated the basic internal and external conditions of its creation, and the selected micro and macroeconomic effects of the strategy implementation. The prospects for the wider use of a comprehensive management strategy diverse age groups of employees in Polish companies have also been described. Disturbed questions require a further detailed research and analysis.
The demographic process of advancing age need to interested of this subject both discussed in theory and business practice. A managers of human resource will be forced to learn, how to use the potential of mature workers. This will allow to maintain or improve the current market position. Therefore, age management strategy should be an important part of the strategic business management.
Keywords: age management, population ageing, generation 50+
JEL Codes: M5, J53, J81