Zeszyty naukowe
Autor: Anna J. Parzonko 143
Strony: 143-154
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Celem opracowania jest przedstawienie pojęcia i istoty kapitału ludzkiego oraz ważniejszych uwarunkowań jego kształtowania. Wśród uwarunkowań wewnętrznych, wynikających z istoty samej organizacji, wyróżniono charakter organizacji, realizowane strategie personalne, wielkość firmy i stopień jej rozwoju. Spośród uwarunkowań zewnętrznych scharakteryzowano procesy demograficzne i wynikające z nich zmiany zachodzące na rynku pracy, postęp techniczny i technologiczny oraz szeroko pojętą globalizację. Na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz dostępnych wyników badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego” podjęto próbę oceny wpływu wymienionych uwarunkowań na procesy kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji.
Słowa kluczowe: kapitał ludzki, zarządzanie zasobami ludzkimi, strategie personalne, organizacja

DETERMINANTS OF HUMAN CAPITAL FORMATION IN AN ORGANIZATION

Abstract
The paper examines the most important determinants of human capital formation in an organization. The discussed internal factors, resulting from the nature of the organization include: the character of the organization, the resulting personnel policies, the company size and the stage of the organization development. The external factors, explored in the paper, comprise: the demographic processes, the resulting changes in the labor market, technical and technological progress and widely understood globalization. The paper reviews the literature on the subject and examines the accessible results of studies on employers and job offers conducted as part of the fourth edition of the Study of Human Capital in Poland 2013 in order to assess the impact of these factors on the processes of human capital formation in an organization.
Keywords: human capital, human resource management, personnel policies, organization
JEL Code: M51