Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Dzieńdziora 269
Strony: 269-279
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Celem opracowania jest wskazanie nowych wyzwań dla systemu ocen pracowniczych w ujęciu teoretycznym i empirycznym. Rozważania opierają się na przekonaniu, iż system ocen pracowniczych może w przyszłości zmieniać swoje oblicze. Nowe problemy i wyzwania ograniczają bowiem jego stosowanie w organizacjach o wysokim poziomie stabilności zatrudnienia i działających w stabilnym otoczeniu. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. Założenia badań identyfikują system ocen pracowniczych jako narzędzie zalecane i przydatne w charakterystyce i ocenie kompetencji pracowników pod względem ich zgodności z realizacją zadań. Należy jednak podkreślić, że przyjęcie takiego założenia jest uprawnione tylko w sytuacji odwoływania się do wyników przeprowadzonej diagnozy.
Słowa kluczowe: ocenianie pracowników, system oceniania pracowników, oceny okresowe, kryteria ocen, częstotliwość oceniania, instytucje integracji i pomocy społecznej

NEW CHALLENGES FOR THE STAFF EVALUATION IN THE INSTITUTIONS OF INTEGRATION AND SOCIAL ASSISTANCE

Abstract
The aim of this paper is to identify new challenges for employee evaluation system in theoretical and empirical terms. These considerations are based on the belief that employee evaluation system in the future, may change its shape. New problems and challenges restrict its use in organizations with high levels of employment stability and operating in a stable environment. The empirical part presents the results of a survey conducted among employees of institutions of integration and social assistance. Assumptions of the studies identify employee evaluation system as recommended and useful tool in the characterization and assessment of the competence of employees in terms of their compliance with the implementation of tasks. It should be noted, however, that such an assumption is authorized only in situations referring to the results of the performed diagnosis.
Keywords: evaluation of employees, employee assessment system, periodic assessment, evaluation criteria, frequency of assessment, institutions of integration and social integration
JEL Codes: M21, M50, M59