Zeszyty naukowe
Autor: Patrycja Zwiech 425
Strony: 425-438
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono zróżnicowanie poziomu realnych dochodów i wydatków poszczególnych grup społeczno-ekonomicznych w Polsce. Zbadano realne dochody rozporządzalne, realne wydatki oraz nadwyżki realnych dochodów nad realnymi wydatkami gospodarstw domowych w przekroju grup społeczno-ekonomicznych. Okres badawczy obejmuje lata 2000–2013. Wyniki wskazują, że grupy o najniższym realnym dochodzie (do 2004 r. były to gospodarstwa rolników, a od 2005 r. gospodarstwa pracowników na stanowiskach robotniczych) osiągały od 49% do 58% dochodu grupy o najwyższym dochodzie (gospodarstw pracowników na stanowiskach nierobotniczych) oraz grupy o najniższych wydatkach (gospodarstwa rolników albo pracowników na stanowiskach robotniczych) osiągały od 51% do 58% wydatków grupy o najwyższych wydatkach (gospodarstw pracowników na stanowiskach nierobotniczych). Jednocześnie najwyższą nadwyżkę realnych dochodów rozporządzalnych nad realnymi wydatkami odnotowano w 2000 r. dla gospodarstw pracowników na stanowiskach nierobotniczych i pracujących na własny rachunek, a w 2013 r. już dla gospodarstw rolników i pracowników na stanowiskach nierobotniczych.
Słowa kluczowe: grupy społeczno-ekonomiczne, gospodarstwo domowe, dochody i wydatki

CHANGES IN REAL INCOME AND EXPENDITURES AMONG SOCIO-ECONOMIC GROUPS IN POLAND FROM 2000 TO 2013

Abstract
This article describes the diversification of real income and expenditures among socioeconomic groups. This paper focuses on the analysis of real available income, real expenditures as well as real income surplus over household expenditures among socio-economic groups. The study was carried out from 2000 to 2013. The results show that the groups with the lowest real income (namely farmers’ households until 2004 and then employees in manual labour positions’ households after 2005) gained from 49% to 58% of income gained by the group with the highest income (employees in non-manual labour positions’ households) and the group with the lowest expenditures (farmers’ or employees in manual labour positions’ households) gained from 51% to 58% of expenditures of the group with the highest expenses (employees in non-manual labour positions’ households). At the same time, the highest real income surplus over real expenditure was recorded in 2000 among employees of non-manual labour positions’ and self-employed’ households and among farmers’ and employees of nonmanual labour positions’ households in 2013.
Keywords: socio-economic groups, household, income and expenditure
JEL Codes: D12, D14, D31