Zeszyty naukowe
Autor: Aleksandra Zaleśna 411
Strony: 411-424
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Celem artykułu jest naświetlenie problemu procesu adaptacji nowych pracowników i wzajemnego dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwie sektora MSP. W artykule omówiono problem wzajemnego dzielenia się wiedzą w procesie adaptacji nowego pracownika. Przyjęto założenie, że nowo zatrudniony pracownik stanowi dla firmy nowe źródło wiedzy i jego pozyskanie może mieć istotny wpływ na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa z sektora MSP. Przedstawiono charakterystykę procesu adaptacji w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Jest ona uzupełniona o praktykę zarządzania wiedzą w sektorze MSP. Na podstawie analizy źródeł literaturowych można wysunąć wniosek, że przemyślany proces adaptacji jest realizowany w niewielu przedsiębiorstwach. Nieliczne przedsiębiorstwa osiągają także korzyści ze wzajemnego dzielenia się wiedzą.
Słowa kluczowe: adaptacja, dzielenie się wiedzą, sektor MSP

THE INDUCTION OF A NEW EMPLOYEE AND MUTUAL KNOWLEDGE SHARING IN SMES

Abstract
The aim of this article is to shed light on the orientation process and mutual knowledge sharing between a new employee and the rest employees in a company. The article is based on the assumption that a newcomer is a new sources of knowledge. Therefore, gaining a new employee may positively influence the development of a small company. In the article the orientation process is described, in theory and in practice. The conclusion is that a few small and medium sized enterprises have a well-thought-out orientation program for new employees. Therefore, a few companies can benefit from mutual knowledge sharing.
Keywords: induction, new employee, knowledge sharing, SMEs
JEL Codes: M12, O15