Zeszyty naukowe
Autor: Marcin Łuszczyk 21
Strony: 21-32
DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-02
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule podjęto rozważania na temat ustroju gospodarczego, który w postkryzy sowej rzeczywistości z jednej strony zapewniałby efektywność gospodarczą, z drugiej zaś pozwalałby na realizację zamierzonych celów społecznych. Zdaniem autora, właściwą formą funkcjonowania współczesnego rynku jest synteza spontanicznego i stanowionego ładu gospodarczego. Takie rozwiązanie wydaje się pozornie sprzeczne, jednak może stanowić kompromis satysfakcjonujący większość zwolenników gospodarki rynkowej. W praktyce obydwie formy porządku gospodarczego uzupełniają się wzajemnie.
Słowa kluczowe: ustrój gospodarczy, ordoliberalizm, neoliberalizm

ECONOMIC ORDER IN POST-CRISIS REALITY

Abstract
The article contains deliberations about the economic system which in post-crisis reality from one side would ensure the economic effectiveness, on the other whereas would allow for the realization of planned social objectives. According to the author, the appropriate form of functioning of the contemporary market is synthesis of the spontaneous and constituted economic order. Such an answer appears seemingly contrary, however it can constitute satisfying compromise for the majority of supporters of the market economy. In practice both forms of economic order are complementing each other mutually.
Keywords: economic order, ordoliberalism, neoliberalism
JEL codes: A13, B20, E61