Zeszyty naukowe
Autor: Izabela Ostoj 47
Strony: 47-56
DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-04
pdfpełen tekst

Streszczenie
Dla sprawnego funkcjonowania rynku pracy niezbędna jest informacja. W rzeczywistości do uczestników rynku pracy dociera informacja niekompletna, trudna do wykorzystania. Trudności doświadczają w szczególności pracodawcy poszukujący odpowiednich pracowników. Problem ten, choć dostrzegany w koncepcjach teoretycznych rynku pracy, jest jednak marginalizowany. Częściowo znajduje swe odzwierciedlenie w wybranych modelach płacy proefektywnościowej oraz koncepcji kapitału społecznego. Dla przedsiębiorstw niedostatki informacji są źródłem dodatkowych kosztów związanych z rekrutacją pracowników. Wobec niemożności ich obniżenia pracodawcy uciekają się do stosowania różnych zabiegów, m.in. płac proefektywnościowych, a także zatrudniania po znajomości, co sprawia, że ofert pracy na rynku jest mniej, a w praktyce osoba bezrobotna nie ma szans na dotarcie do nich.
Słowa kluczowe: rynek pracy, informacja, rekrutacja

EMPLOYERS FACING INCOMPLETE INFORMATION IN THE LABOR MARKET – THEORETICAL AND EMPIRICAL STUDY

Abstract
Information is crucial for efficient functioning of the labor market. Empirically, the information which reaches the market participants is incomplete and inapplicable. These are many employers who face troubles with finding adequate employees. In spite of being widely recognized in theoretical concepts of the labor market, from practical point of view this fact is usually overlooked. The role of information is partially reflected in some efficiency wages theory models and in the social capital theory. The information shortage constitutes additional cost for the enterprises which are connected with recruitment process. As it is impossible to eliminate them, employers resort to salaries stimulating labor efficiency and employing acquaintances which limits the extent of the job advertisements and an unemployed person has little chance to find any of them.
Keywords: labour market, information, recruitment
JEL codes: J630, D830