Zeszyty naukowe
Autor: Paulina Szyja 57
Strony: 57-69
DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-05
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule podjęto zagadnienie przeprowadzenia kompleksowych zmian systemowych związanych ze stworzeniem Zielonego Nowego Ładu. Rozważania dotyczą zarówno zagadnień terminologicznych, jak i aspektów praktycznych. Celem było ustalenie, czy realizowana zielona transformacja gospodarki wymaga całościowych zmian dotychczasowego ładu gospodarczego.
Słowa kluczowe: transformacja, Zielony Nowy Ład, zielona gospodarka, zmiany systemowe

ROLE OF SYSTEM TRANSFORMATION IN CREATING GREEN ECONOMIC ORDER

Abstract
This article takes issue, which conduct comprehensive systemic changes associated with the formation programs of the Green New Deal. Considerations include both theoretical issues concerning terminology, as well practical aspects. The aim is to determine if implemented green transformation of the economy requires comprehensive changes to the current economic order.
Keywords: Green New Deal, green economy, changes in the system
JEL codes: H23, H54, O38, O14, O44, P16, P28