Zeszyty naukowe
Autor: Brigita Žuromskaitė, Małgorzata Zakrzewska 301
Strony: 301-314
DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-23
pdfpełen tekst

Streszczenie
Efektywnie działający trzeci sektor jest niezbędny do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, które z kolei warunkuje zoptymalizowane działanie społeczno-gospodarcze. Niniejszy artykuł podejmuje analizę trzeciego sektora dwóch – zbliżonych do siebie pod względem rozwoju państw – Litwy i Polski. Mimo wielu podobieństw, kraje te wciąż różnią się nie tylko w zakresie ram działania organizacji pozarządowych, ale także zróżnicowane są pod względem ich jakościowo-ilościowej charakterystyki, jak również stoją przed różnymi wyzwaniami.
Słowa kluczowe: trzeci sektor na Litwie, trzeci sektor w Polsce, organizacje pozarządowe

CHARACTERISTICS AND DYNAMICS OF THE THIRD SECTORIN LITHUANIA AND POLAND

Abstract
Effectively working third sector is efficient for the development of civil society, which in turn determines the optimized socio-economic development. This article undertakes an analysis of the third sector of two – similar to each other in terms of socio-economic values – Lithuania and Poland. Despite many similarities, these countries still differ not only in the framework of action but also their non-governmental organizations are diverse in terms of their qualitative and quantitative characteristics, as well as challenges, which will they have to met.
Keywords: third sector in Lithuania, third sector in Poland, NGOs
JEL code: E02