Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska 287
Strony: 287-300
DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-22
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest określenie, jak kształtują się wybrane wskaźniki opisujące zmiany demograficzne w gminach wiejskich województwa mazowieckiego w nawiązaniu do zmian ich poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego. Sytuację gmin wiejskich przedstawiono na tle innych typów gmin. Dokonano typologii gmin, biorąc pod uwagę zmiany wartości syntetycznego wskaźnika rozwoju (z i ) w latach 2004–2010 oraz wartość średnioroczną salda migracji i przyrostu naturalnego w latach 2011–2013.
Słowa kluczowe: gmina wiejska, poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego, saldo migracji, przyrost naturalny, typologia gmin

SELECTED DEMOGRAPHIC CHANGES IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF RURAL COMMUNES IN THE MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

Abstract
The article covers the characteristics of selected demographic changes in the Mazowieckie voivodship at the communes level in relation to changes in their socio-economicdevelopment level. There have been a typology of communes taking into account changes in the value of the synthetic index of development (z i ) between 2004 and 2010, and the value of the average annual net migration and natural increase in 2011–2013. The situation of rural communes was shown in comparison to other types of communes.
Keywords: rural commune, socio-economic development level, net migration, natural increase, typology of communes
JEL codes: R11, R23