Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Rutkowska-Podołowska, Łukasz Popławski 155
Strony: 155-165
DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-12
pdfpełen tekst

Streszczenie
W pracy przedstawiono aspekty ekonomii społecznej w świetle zrównoważonego rozwoju. Podkreślono, że tematyka zrównoważonego rozwoju jest uwarunkowana czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Zaprezentowano wybrane problemy zrównoważonego rozwoju w kontekście ekonomii społecznej. Tworzenie wiedzy, przekazywanie jej, a później zastosowanie będzie sprzyjało realizacji zrównoważonego rozwoju przy znacznym udziale społeczeństwa, zwłaszcza w organizacjach pozarządowych. Inne istotne problemy to m.in. walka z ubóstwem, bezrobocie, dostęp do zasobów naturalnych czy też poprawa poziomu wykształcenia i zdrowotności mieszkańców.
Słowa kluczowe: trwały i zrównoważony rozwój, ekonomia społeczna, rozwój społeczno-gospodarczy, problemy społeczne

SUSTAINABLE DEVELOPMENT ON THE BACKGROUND OF THE SOCIAL ECONOMY PROBLEMS

Abstract
The paper presents aspects of the social economy in light of sustainable development. Further, emphasized that the subject of sustainable development is conditions external or internal factors.
In this paper the use of certain problems of sustainable development in the context of the social economy has been shown. Creating knowledge, or transfer of knowledge and then its implementation will create favourable ground for sustainable development with the significant participation of society, especially in the case of NGOs. Last but not leaf, it is very important to fight poverty, unemployment, access to natural resources or to improve the level of education and the health of residents.
Keywords: sustainable development, social economy, socio-economic development, social problems
JEL codes: I3, Q5