Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz 145
Strony: 145-154
DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-11
pdfpełen tekst

Streszczenie
Niedoskonałość idei zrównoważonego rozwoju polega na kontynuowaniu linearnego modelu gospodarowania (produkujemy – używamy – wyrzucamy), bez możliwości ponownego dostępu do zużytych zasobów. Jednak osiągalność zasobów naturalnych znacznie przekroczyła możliwości ich odtwarzania, co oznacza, iż taki model jest krótkowzroczny oraz destrukcyjny i – co więcej – nie ma nic wspólnego ze zrównoważonym rozwojem (tj. trwałym, samopodtrzymującym się). Celem artykułu jest próba wykazania, że szansą na zmianę obecnego stanu rzeczy jest zaimplementowanie modelu ekonomii cyrkularnej opartego na regule 3R (reduce, reuse, recycle), który jako praktyczna aplikacja zrównoważonego rozwoju stanowi wyzwanie, ale i konieczność do zmiany dotychczasowych paradygmatów gospodarowania. Badania wykazały, że tylko taki model jest w stanie zapewnić trwałość i bezpieczeństwo środowiskowe.
Słowa kluczowe: ekonomia cyrkularna, zrównoważony rozwój, Chiny

CIRCULAR ECONOMY – CHALLANGE AND NECESSITY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abstract
The imperfection of sustainable development idea consists in continuation the linear economic model (take – make – dispose), without the possibility of re-accessing to resources already consumed. However, the availability of natural resources significantly exceed the capabilities of recycling, which means that this model is short-sighted, destructive and consequently not sustainable. The window of opportunity to change the negative current state of the world is to implement the circular economy model based on the 3R rule (reduce, reuse, recycle), which as a practical application of sustainable development. circular economy is a challenge, but also the need to change existing paradigms of economy.
Keywords: circular economy, sustainable development, China
JEL codes: Q5, P28