Zeszyty naukowe
Autor: Arkadiusz Babczuk, Marian Kachniarz 203
Strony: 203-213
DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-16
pdfpełen tekst

Streszczenie
Walory przyrodnicze i kulturowe polskich parków narodowych powinny być objęte odpowiednimi formami zarządzania. Celem artykułu jest charakterystyka formalnych i nieformalnych ram funkcjonowania parków narodowych w Polsce oraz sformułowanie rekomendacji zmian w tym zakresie. Przekształcenie parków z jednostek budżetowych w państwowe podmioty prawne dało im większą samodzielność organizacyjną. Z jednej strony zwiększa to motywacje i odpowiedzialność dyrektorów, z drugiej – grozi dryftem z pozycji podmiotów chroniących przyrodę w kierunku podmiotów gospodarujących jej zasobami, z funkcji ochronnych do funkcji zdobywania przychodów. Taka pokusa rodzi się zwłaszcza w warunkach braku jasno określonych reguł oraz ograniczonego finansowania budżetowego.
Słowa kluczowe: parki narodowe, państwowe osoby prawne, instytucje nieformalne

POLISH NATIONAL PARKS – INSTITUTIONAL APPROACH

Abstract
Natural values and cultural Polish national parks should be covered by a special responsibility in the form of appropriate forms of management. The aim of the articleis to characterize the formal and informal framework for the operation of national parks in Poland, and to formulate recommendations for changes in this area. The transformation parks of the state budget entities into the legal state entities gave them greater organizational independence. On the one hand this increases the motivation and responsibility of directors, from the otherside – threatens to drift from position of nature conservation bodies into the direction of corporate entities. From protective functions to the functions of gaining revenue. The temptation engenders especially in the absence of clearly defined rules and limited budgetary financing.
Keywords: nationalparks, statelegalentities, informalinstitutions
JEL codes: H41, H83, Q57