Zeszyty naukowe
Autor: Jolanta Korkosz-Gębska 227
Strony: 227-235
DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-18
pdfpełen tekst

Streszczenie
Polska Wschodnia jest obszarem o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego w Polsce i jednym z najsłabszych gospodarczo w Unii Europejskiej. Makroregion stał się przedmiotem szczególnego zainteresowania polityki regionalnej, wymagającym podejmowania dodatkowych działań, przyczyniających się do zdynamizowania jego rozwoju. Inteligentny, zrównoważony oraz sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój Polski Wschodniej możliwy jest dzięki wykorzystaniu inteligentnych specjalizacji regionu, wśród których znajdują się m.in. innowacje ekologiczne. Celem artykułu jest identyfikacja systemów wsparcia innowacji ekologicznych w analizowanym regionie oraz ocena możliwości wykorzystania ekoinnowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej Polski Wschodniej.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, innowacje ekologiczne, Polska Wschodnia

SYSTEMS OF SUPPORTING OF ECOLOGICAL INNOVATIONS IN THE EASTERN POLAND

Abstract
Eastern Poland is a region with the lowest level of economic development in Poland and one of the weakest in the European Union. Macro-region has become a subject of particular interest of regional policy, which requires further action, contributing to make up for backwardness and boost development. Smart, sustainable and inclusive growth of Eastern Poland is possible due to smart specializations of the region, which include eco-innovations. The aim of the article was to identify systems of supporting ecological innovations in the analyzed region and evaluation the possibility of using eco-innovation in building a competitive advantage of Eastern Poland.
Keywords: sustainable development, ecological innovations, Eastern Poland
JEL code: O30